Disclaimer

Disclaimer

De Website wordt door PDZ Uitzendbureau B.V. zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd. Alle informatie verkregen via de Website wordt geacht algemeen van aard, enkel informatief van aard te zijn.

PDZ Uitzendbureau B.V. behoudt zich het recht voor om de vormgeving, inhoud en functionaliteit van de Website en de producten zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of het aanbieden daarvan tijdelijk of permanent te staken.

PDZ Uitzendbureau B.V. besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze Website te vinden is. Desondanks is het mogelijk dat er in de Website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

PDZ Uitzendbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, in de aangeboden informatie noch voor problemen die worden veroorzaakt door of inherent is aan het gebruiken of verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie.

PDZ Uitzendbureau B.V. aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of het verspreiden van de informatie, adviezen of idee├źn die PDZ Uitzendbureau B.V. via de Website verstrekt dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de Website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de Klant.

PDZ Uitzendbureau B.V. is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade, en/of winstderving van de Klant verband houdend met of voortvloeiend uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Website.

De Klant vrijwaart PDZ Uitzendbureau B.V. voor alle schade en/of claims van derden verband houdend met of voortvloeiend uit (a) het gebruik van de Website en (b) het handelen en/of nalaten van de Klant in strijd met het bepaalde in en deze Gebruikersvoorwaarden.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. PDZ Uitzendbureau B.V. kan niet garanderen dat de Website foutloos of ononderbroken functioneert. PDZ Uitzendbureau B.V. en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de Website en de daarop/daardoor verstrekte informatie. PDZ Uitzendbureau B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door PDZ Uitzendbureau B.V. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de Website.