Disclaimer

Beleidsverklaring

“Beter worden van elkaar”, dat is waar PDZ Uitzendbureau voor staat. Of dit nu is in de relatie met haar opdrachtgevers, de samenwerking met haar flexkrachten of voor de ontwikkeling van haar eigen personeel, PDZ Uitzendbureau heeft de intentie om zich in te zetten om zodoende elkaar te kunnen versterken.

Uit de missie van PDZ Uitzendbureau spreekt de verantwoordelijkheid die PDZ Uitzendbureau voelt voor de maatschappij. Als bemiddelaar in arbeid vormt PDZ Uitzendbureau een belangrijke schakel in de arbeidsmobiliteit binnen meerdere regio’s. PDZ Uitzendbureau gelooft in de kracht van lokale aanwezigheid en speelt door deze lokale aanwezigheid een belangrijke rol in maatschappelijke en regionale thema’s met name gericht op de arbeidsmarkt.

Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu
De directie van PDZ Uitzendbureau is zich bewust van haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorg voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM). Voor de directie is het leveren van gelijkwaardige diensten op alle vestigingen van groot belang.

Het creëren en handhaven van veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden zijn in onze organisatie geïntegreerde doelstellingen en vast onderdeel van het algemene bedrijfsbeleid. Het VGWM beleid van PDZ Uitzendbureau is erop gericht persoonlijk letsel, materiële schade, branden, schade en blootstellingen aan gevaarlijke stoffen te voorkomen, alsmede negatieve effecten op het milieu zoveel mogelijk te beperken. In het geval van (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktheid na een ongeval of bedrijfsziekte wordt, in overleg met deskundigen, gezocht naar passend werk binnen de organisatie.

Naar beste vermogen zullen wij in onze organisatie op een dusdanige wijze opereren zodat de VGWM ten opzichte van onze werknemers, tijdelijke werknemers, uitzendkrachten, detacheringskrachten, opdrachtgevers, bezoekers en derden is gewaarborgd en zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s, discriminatie, intimidatie en geweld.

Prioriteit in onze bedrijfsvoering is dat de overheidsregels en bepalingen van VCU strikt worden nageleefd en er continue verbetering nagestreefd word op het gebied van VGWM. Vacaturespecificaties worden met zorg geïnventariseerd en er worden met betrokkenen duidelijke afspraken gemaakt een veilige werkomgeving te garanderen en de veiligheidsregels te respecteren.
Binnen het bedrijf wordt iedereen op de hoogte gebracht en gehouden aangaande de regels en afspraken m.b.t. VGWM. Dit is de individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle werknemers. Om dit te bereiken zullen door de werkgever middelen ter beschikking gesteld worden en instructies, voorlichting en richtlijnen gegeven worden.

Verwerking van persoonlijke gegevens
De directie is zich bewust van haar verantwoordelijkheid in de opslag en verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens. Het verwerken van gegevens is altijd in overeenstemming met de geldende wet en regelgeving. De gegevens worden op een passende manier beveiligd. De directie is op de hoogte van de regels ten aanzien van de wet bescherming persoonsgegevens. In het kwaliteitssysteem zijn periodieke meetmomenten aanwezig ter controle op de juiste naleving van deze regels.

Doelstellingen
Het beleid wordt volgens een vaste frequentie, tijdens de beoordeling kwaliteitssysteem, vertaald in meetbare doelstellingen. De directie van PDZ Uitzendbureau zal zich door een regelmatig en gestructureerd overleg op de hoogte houden van de opgedane ervaring en aan de hand van de opgedane ervaring haar beleid minimaal eens per drie jaar bijstellen als dit van toepassing blijkt te zijn. Vastlegging geschiedt in het rapport Beoordeling managementsysteem.

Verantwoordelijkheid
De directie draagt de verantwoordelijkheid voor de invoering, bekendmaking, beoordeling en instandhouding van het kwaliteitsbeleid.

Dhr. T.A. de Regt
Algemeen directeur

PDZ Uitzendbureau
2 maart 2020